- Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira | Mapa Serwisu | Chat | Kontakt | Deutsch version English version
► Nawigacja ◄

Strona Główna

Historia Szkoły

O Szkole

Nasz Patron

Aktualności

Zastępstwa

Nasze Osiągnięcia

Nauczyciele

Dla Kandydatów

Dla Uczniów

Dla Maturzystów

Absolwenci

Biblioteka

Internat

Psycholog i pedagog

SK "Caritas"

Obóz Językowy

SKKT-PTTK

Dokumenty

Serwis Katolicki

LAI (CISCO)

Linkownia

Kontakt
► Projekt ◄

SZKOŁA RÓWNYCH
SZANS

 
Witryna projektu

► Statystyka ◄

Licznik tekstowy z obsługš cookies

Liczba odwiedzin:
Osób Online: 1

18.208.132.33

 

 

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. BOLESŁAWA PRUSA

08-110 SIEDLCE, ul. Floriańska 10. Tel./Fax. (25) 63 255-88
e-mail:
liceum@prus.siedlce.pl

 

REKRUTACJA  2009/2010

UWAGA!

Dyrektor Szkoły informuje, że decyzją Organu Prowadzącego tj. Miasta Siedlce nabór kandydatów do siedleckich szkół ponadgimnazjalnych w bieżącym roku będzie odbywać się drogą elektroniczną na stronie: http://www.siedlce.edu.com.pl
Prosi się młodzież o zapoznanie się ze sposobem rekrutacji poprzez dokładne przeanalizowanie:
Należy dokładnie postępować według procedur zapisanych w instrukcjach.
Ważne!!!
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa przygotowało

bogatą ofertę dla absolwentów gimnazjów ...

Przy jej tworzeniu wzięto pod uwagę zainteresowania uczniów, tradycje i doświadczenia szkoły, jej zasoby (kadra, wyposażenie) oraz przewidywany rozwój i przemiany zachodzące w kraju i naszym regionie.

Celem działania szkoły jest jak najlepsze przygotowanie młodzieży do:

 1. złożenia egzaminu maturalnego,
 2. podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia,
 3. funkcjonowania w ciągle rozwijającym się państwie demokratycznym, społeczeństwie obywatelskim i gospodarce rynkowej,
 4. poszanowanie godności człowieka oraz wartości dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego zaoferowanego przez poprzednie pokolenia,
 5. do życia i pracy w zjednoczonej Europie.

Cele mają być osiągane przez dobrą organizację oddziaływań szkoły, rzetelną pracę nauczycieli przy wydatnej współpracy z Rodzicami, organem prowadzącym, środowiskiem lokalnym i różnymi organizacjami wspomagającymi oświatę
Zajęcia z języka angielskiego będą prowadzone na 4 poziomach. Każdy z uczniów po uprzednim napisaniu testu sprawdzającego, będzie przydzielony do jednej z grup.

Istnieje możliwość podjęcia dodatkowych zajęć (dodatkowego kształcenia) w:

 1. kołach zainteresowań (informatyczne, języki obce, polonistyczne, biologiczne, historyczne, wokalne, inne),
 2. redakcji gazetek szkolnych,
 3. SKS (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna),
 4. Klubie Europejskim,
 5. Lokalnej Akademii Informatycznej (za odpłatnością),

Obszerny informator - (ważny w każdej klasie pobytu w I LO) dostępny będzie od 1.09. 2009.

 

WYCIĄG Z REGULAMINU PRZYJĘĆ

1. Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 200 p. - w tym:

Za co?

Sposób obliczania punktów

Maksymalna ilość punktów

Za egzamin gimnazjalny

Wg zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu

100 p.

Wybrane zajęcia edukacyjne i inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

- dla wszystkich klas:

j. polski, j. obcy, matematyka

celujący  - 18 p.

bardzo dobry  - 14 p.

dobry  - 10 p.

dostateczny  - 6 p.

dopuszczający  - 2 p.

3 x 18 p.

- dla kl. a, b - biologia

- dla kl. d,f,g - fizyka

- dla kl. c,e,h - historia

18 p.

Świadectwo z wyróżnieniem

 

2 p.

Średnia arytmetyczna (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

celujący – 6 p.

bardzo dobry – 5 p.

dobry – 4 p.

dostateczny – 3

dopuszczający - 2

6 p.

Szczególne osiągnięcia ucznia

1.Konkursy, olimpiady przedmiotowe i międzyprzedmiotowe:

a) udział na szczeblu co najmniej wojewódzkim – 14 p.

14 p.

2. Konkursy sportowe i artystyczne:

a) szczebel wojewódzki – 4p

b) szczebel powiatowy – 2p

4 p.

3. Inne szczególne osiągnięcia zapisane na świadectwie ucznia

2 p.

Razem:

200 p.

 

 

Uwaga!

1)   Dopilnować dokładnego wpisu swoich osiągnięć na świadectwie (wyraźnie podać: nazwę konkursu i organizatora oraz rodzaj osiągnięcia (zajęte miejsce) i jego poziom (powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski).

2)   Szkoła prowadzi nabór z wykorzystaniem systemu KSEON Optivum.

     

    

TERMINY REKRUTACJI 2009/2010

06.05.2009 (od10:00) – 19.05.2009 (do 13:00)składanie podań (elektronicznie i na nośniku papierowym) wyłącznie  w szkole pierwszego wyboru;

15.06.2009 – 18.06. 2009 (do 13:00) – ewentualne dokonywanie zmian w wyboru szkoły;

19.06.2009 (od 10:00) – 22.06.2009 (do 14:00) – składanie (w szkole pierwszego wyboru) kopii świadectwa i kopii zaświadczenia z egzaminu gimnazjalnego (poświadczonych za zgodność z oryginałem);

25.06. 2009 (godz.14:00) – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej;

25.06.2009  (od godz.14:00) do 29.06. 2009r. (do godz. 14:00) – potwierdzanie woli podjęcia nauki w I LO im.B.Prusa przez złożenie oryginału świadectwa, zaświadczenia z egzaminu gimnazjalnego oraz 3 fotografii;

29.06. 2009 (godz. 16:00) – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania w I LO im.B.Prusa i ewentualne podanie liczby wolnych miejsc;

30.06.2009 – 01.07. 2009 (do godz.12:00) – ewentualna rekrutacja uzupełniająca;

01.07. 2009 (godz. 14:00) – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej;

01.07. 2009 (od godz. 14:00) - 03.07. 2009r.(do 14:00)– potwierdzanie woli podjęcia nauki w ILO im.B.Prusa przez kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej;

03.07. 2009 (godz. 15:00) – ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych do kl.I na rok szkolny  2009/2010;

24.08. 2009 -28.08. 2009 – ewentualna rekrutacja dodatkowa (w przypadku nie dokonania naboru w rekrutacji zasadniczej);

 

PROWADZIMY NABÓR DO NASTĘPUJĄCYCH KLAS

 

I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach
oferta na rok szkolny 2009/2010

Symbol
klasy

Nazwa klasy
z rozszerzenia
przedmiotowego

Zestaw języków obcych
(ilość godzin tygodniowo w cyklu kształcenia
tj. w ciągu 3 lat)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Uwagi
dodatkowe

1a


1b

biologiczno - chemiczna
pod patronatem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 j. angielski (9)
 j. niemiecki (6)
 j. łaciński (3)**

1) biologia
2) chemia
3) fizyka i astr.

Klasy dla kandydatów o zainteresowaniach przyrodniczych. Przygotowują m.in. do studiów na kierunkach: medycyna, farmacja, weterynaria, architektura krajobrazu, technologia zywienia, biologia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska, psychologia.

1c


1h

humanistyczna

 j. angielski (9)  j.francuski/
j.niemiecki (8)
 j. łaciński (3)**

1) j. polski
2) historia+WOS
3)biologia/geografia
 

Klasy dla kandydatów o zainteresowaniach humanistycznych i lingwistycznych. Przygotowują do studiów na kierunkach: prawo, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, filozofia, filologia polska, filologie obce, psychologia, filozofia.

1d

matematyczno - fizyczna
pod patronatem Politechniki Warszawskiej

 j. angielski (9)
 j. niemiecki (6)

1) matematyka
2) fizyka i astr.
3) informatyka

Klasa dla kandydatów planujących podjęcie studiów politechnicznych i uniwersyteckich w szczególności na kierunkach: informatyka, architektura, budownictwo, ekonomia, finanse, matematyka, fizyka, astronomia, biotechnologia, politologia.

1e

językowa

j. angielski (14)
 j. rosyjski (6)

1) j. angielski
2) historia
3) biologia
4) matematyka (nieznacznie)

Klasa dla kandydatów planujących podjęcie studiów ekonomicznych i językowych oraz innych wymagających biegłej znajomości języków obcych, np.: turystyka, marketing.
Nauka języka angielskiego odbywać się będzie w grupach: średnio zaawansowanej i wysoko zaawansowanej.

1f

 

1g

matematyczno - informatyczna

  j. angielski (9)
 j. niemiecki/
j.francuski (6)

1) matematyka
2) informatyka
3historia/geografia
4)fizyka i astr.

Klasy dla kandydatów planujących podjęcie studiów matematycznych, informatycznych, technicznych, oraz studiów na kierunkach ekonomicznych i społecznych, np.: administracja, ekonomia, stosunki gospodarcze, polityka społeczna.

W klasie "F" planowana jest realizacja innowacyjnego programu "Matematyka z komputerem".

W klasach c, h, f, g wyboru drugiego języka obcego dokonuje uczeń na początku roku szkolnego
Wybór rozszerzenia biologia/geografia (klasy c, h) i historia/geografia (klasy f, g) ma miejsce pod koniec drugiej klasy.

Uwaga: Przy szkole znajduje się Internat z możliwością zakwaterowania uczniów mieszkających poza Siedlcami

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

 

Załącznik nr 6 do Statutu I LO im. B.Prusa  w Siedlcach (§ 4 ustęp 2)

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Siedlcach opracowano na podstawie:

a)      rozporządzenia MENiS z dnia 20.02.2004 r. (Dz. U. Nr 26/2004 poz. 232),

b)      zarządzenia Nr 9 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, dotychczasowych szkół średnich dla dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz szkół policealnych na rok szkolny 2009/10.

c)      Statutu Szkoły.

2. Niniejszy regulamin jest załącznikiem Nr 6 do Statutu Szkoły.

3. Regulamin określa:

1)      postanowienia ogólne,

2)      przebieg rekrutacji,

3)      kwalifikowanie kandydatów do szkoły,

4)      przyjmowanie do szkoły,

5)      postanowienia końcowe.

§ 2

 W celu  przeprowadzenia  rekrutacji do klasy pierwszej  Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną  Komisję Rekrutacyjno- Kwalifikacyjną (SKRK), której zadaniem jest:

1.      opracowanie i podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,

2.      przeprowadzenie weryfikacji: zgłoszeń, bazy danych wyników egzaminu gimnazjalnego i ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum oraz indywidualnych osiągnięć kandydata,

3.      ustalenie  przy pomocy systemu elektronicznego naboru  KSEON- Optivum wyników  postępowania kwalifikacyjnego i  ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych  do przyjęcia oraz przyjętych do szkoły,

4.      sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego,

5.      podejmowanie rozstrzygnięć nie ujętych w niniejszym regulaminie.

§ 3

 1.Rekrutacja do Szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego KSEON- Optivum.

 2. Przez poniżej wypisane określenia rozumie się :

a)      punkt naboru- Sekretariat I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa,

b)      lista preferencji  kandydata- lista wszystkich klas, do których ubiega się kandydat, uszeregowanych malejąco pod względem zainteresowania kandydata,

c)      szkoła pierwszego wyboru- szkoła będąca na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata,

d)      oferta edukacyjna – informacja o planowanych oddziałach klas pierwszych na kolejny rok szkolny,

e)      regulamin rekrutacji – całokształt obowiązujących w danym roku warunków rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im B. Prusa,

f)        SKRK – Szkolna  Komisja Rekrutacyjno Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

 3. Kandydaci są zobowiązani do ścisłego przestrzegania ustalonych terminów określonych w harmonogramie rekrutacji  oraz bieżącego śledzenia  swojego konta internetowego pod  rygorem wypadnięcia z systemu.

§ 4

1.      Każdy kandydat może umieścić na swojej liście preferencji maksymalnie trzy szkoły, a w każdej  z nich ustalić kolejność preferencji do wybranych oddziałów.

2.      Kolejność ustalania oddziałów i szkół jest absolutnie dowolna.

§ 5

W wyniku działania systemu KSEON- Optivum   przyjmuje się następujące ustalenia:

1) każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostanie przydzielony do żadnego ze wskazanych przez siebie oddziałów, jeśli do żadnego z nich nie uzyskał wystarczającej ilości punktów zapewniających mu przyjęcie,

2) jeżeli kandydat uzyskał ilość punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów  zostaje on przydzielony do tego i tylko tego oddziału, który określił jako najbardziej przez niego preferowany,

3) kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.

II. Przebieg rekrutacji

§ 6 

 1. Kandydaci uczący się w gimnazjach w Siedlcach zakładają swoje indywidualne konta poprzez macierzyste szkoły, drukują podania i podpisane przez siebie oraz rodzica/prawnego opiekuna wraz załącznikami, o których mowa w ustępie 3 składają  je jako jedyne  w punkcie naboru szkoły pierwszego wyboru.

 2. Kandydaci spoza Siedlec zakładają swoje indywidualne konta korzystając z prywatnego dostępu do internetu bądź udostępnionego punktu w czytelni I Licem Ogólnokształcącego im. B. Prusa, drukują podania i podpisane przez siebie oraz rodzica/prawnego opiekuna wraz załącznikami, o których mowa w ustępie 3  składają  je jako jedyne  w punkcie naboru szkoły pierwszego wyboru.

 3. Do podania dołącza się zaświadczenie o możliwości wykonywania zawodu, jeśli kandydat na swojej liście preferencji umieścił liceum profilowane lub technikum.

 4. Do podania można dołączyć :

a)       informację potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, że kandydat jest sierotą lub przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

b)      zaświadczenie o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach kandydata, któremu ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c)      zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej o ograniczonych możliwościach wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,

d)      informację o szczególnie trudnej sytuacji  kandydata,

e)      kopie dyplomów, zaświadczeń osiągnięć indywidualnych kandydata zapisanych na jego świadectwie ukończenia gimnazjum.

 1. Harmonogram rekrutacji określa corocznie Kurator Oświaty. Jest on niezwłocznie wywieszany na tablicy ogłoszeń.

 2. Kandydat otrzymuje potwierdzenie złożenia podania.

 § 7

 1. Po upływie terminu składania podań SKRK dokonuje weryfikacji danych, tj.  zgodności danych zawartych w internecie z wydrukiem podania złożonym w szkole pierwszego wyboru.

 2. Jeśli dane zawarte w podaniu są całkowicie zgodne z danymi zapisanymi elektronicznie SKRK zatwierdza je. Od tego momentu kandydat traci prawo dokonywania zmian w swoim podaniu.

 3. Jeśli dane zawarte w podaniu są choć w jednej części rozbieżne z danymi zapisanymi elektronicznie SKRK odrzuca je, zawiadamiając kandydata o tym fakcie drogą elektroniczną.

 4. Kandydat ma możliwość modyfikacji danych.

 5. Nie dokonanie modyfikacji danych przez kandydata w wyznaczonym czasie powoduje skreślenie go z dalszego procesu rekrutacji.

§ 8

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego kandydat nanosi odpowiednie dane oraz informacje o indywidualnych osiągnięciach do bazy danych i dostarcza potwierdzone kserokopie otrzymanych dokumentów do szkoły, w której złożył podanie.

§ 9

 1. W wyznaczonym terminie SKRK dokonuje weryfikacji danych zapisanych w internecie z danymi zawartymi w dokumentach złożonymi w szkole.

 2. SKRK:

a)      akceptuje je, jeśli są zgodne,

b)      poprawia je, jeśli istnieje taka możliwość, a następnie akceptuje,

c)      odrzuca je, gdy nie ma możliwości poprawy.

 § 10

 Po zamknięciu okresu weryfikacji wyników i indywidualnych osiągnięć system KSEON- Optivum wylicza kandydatowi punkty, jakie uzyskał on  w każdym przez siebie wybranym oddziale, o czym jest informowany na swojej stronie internetowej.

§ 11

 Po zamknięciu okresu weryfikacji przez wszystkie punkty naboru  system KSEON –Optivum:

a)      umieszcza kandydata w możliwie najbardziej preferowanym przez kandydata oddziale według ilości zgromadzonych punktów, lub

b)      nie umieszcza  kandydata w żadnym oddziale, jeśli do żadnego ze wskazanych nie uzyskał on  wystarczającej  ilości punktów  zapewniających przyjęcie,

c)      wskazuje  kandydatowi numer miejsca na listach  rezerwowych do oddziałów wybranych przez niego.

 § 12.

1. Każdy  z kandydatów umieszczony przez system KSEON-Optivum na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  do danego oddziału w określonym ściśle terminie potwierdza wolę nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. B.Prusa poprzez złożenie:

a)      oryginałów : świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

b)      2 zdjęć.

2. Nie złożenie dokumentów, o których mowa w ust.1 powoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych i odrzucenie go w dalszym etapie postępowania.

§ 13

           W przypadku nie wyczerpania limitu przyjęć Szkoła w określonym przez Kuratora terminie prowadzi rekrutację uzupełniającą, a następnie dodatkową.

III. Kwalifikowanie kandydatów do szkoły.

§ 14.

 1. Podstawą kwalifikowania kandydata do klasy I w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Siedlcach jest:

a)      świadectwo ukończenia gimnazjum,

b)      wynik egzaminu gimnazjalnego zawarty w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,

c)      co najmniej dobra ocena z zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 1. Przepisu ustęp 1 litera b) nie stosuje się do kandydatów, którzy zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.

 2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum lub szkołę równorzędną za granicą lub powracają z za granicy. Decyzję w takich sprawach podejmuje Dyrektor Szkoły.

§ 15.

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują łącznie:

a)      liczba punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego,

b)      liczba punktów z wybranych zajęć edukacyjnych,

c)      liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia kandydata.

 1. Punkty, o których mowa w ustępie 1 liczone są według reguł opisanych w § 16,17,18.

§ 16.

1.     Do postępowania kwalifikacyjnego liczba punktów uzyskanych z egzaminu jest brana z zaświadczenia o szczególnych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

2.     Kandydaci zwolnieni z egzaminu decyzją OKE otrzymują w zamian ilość punktów  uzyskanych z ocen czterech przedmiotów branych pod uwagę przy rekrutacji do danej klasy pomnożonych przez 1,389.

§ 17.

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego liczba punktów uzyskanych z wybranych zajęć edukacyjnych jest sumą punktów z następujących zajęć: j. polski, matematyka, j. obcy (wskazany przez ucznia w podaniu o przyjęcie) i przedmiotu:

-         biologia, jeśli kandydat ubiega się o klasę a, b,

-         fizyka, jeśli kandydat ubiega się o klasę d, f, g

-         historia, jeśli kandydat ubiega się o klasę  c, e, h

 przyznanych w/g reguł:

stopień

ilość punktów

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

18

14

10

6

2

§ 18.

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia kandydata jest sumą punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, średnią arytmetyczną ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych przez Kuratora i szczególne osiągnięcia.

 2. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem kandydat otrzymuje 2 p.

 3. 1) Za średnią arytmetyczną obowiązkowych zajęć edukacyjnych kandydat otrzymuje maksymalnie 6 p.

2) Do obliczenia średniej przyjmuje się:

stopień

ilość punktów

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

6

5

4

3

2

 1. Ustalenia punktowe za szczególne osiągnięcia kandydata przedstawia poniższa tabela:

Nazwa osiągnięcia

Ilość punktów

 1. Konkursy organizowane przez Kuratoria Oświaty lub inne podmioty

a) tytuł laureata lub finalisty na szczeblu co najmniej wojewódzkim

 1.  Udział w II etapie olimpiad przedmiotowych

14

 1. Osiągnięcia sportowe lub artystyczne

a)      szczebel co najmniej wojewódzki

b)      szczebel powiatowy

 

4
2

4. Inne szczególne osiągnięcia zapisane
      na świadectwie ucznia 

2

 1. Za wielokrotność osiągnięć indywidualnych kandydat nie może osiągnąć więcej niż 20 punktów.

Decyzję w/w sprawie podejmuje komisja rekrutacyjna.

 1. Maksymalna łączna liczba punktów, za osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym i co najmniej na szczeblu wojewódzkim wynosi 4.

 2. Punkty za szczególne osiągnięcia są przyznawane tylko wtedy, gdy osiągnięcia  te będą wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 3. Decyzje o przyznaniu (lub nie) punktów za osiągnięcia nie wymienione w Zarządzeniu Nr 9/2009 Mazowieckiego Kuratora Oświaty podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna-Kwalifikacyjna.

IV.  Przyjmowanie do szkoły.

§ 19.

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia do danego oddziału ustalana jest przez system elektroniczny KSEON – Optivum.

§ 20.

Liczba n x 30 osób przyjętych do szkoły obejmuje także kandydatów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego lub powracających z zagranicy.

§ 21.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu co najmniej wojewódzkim przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów zapisanych w § 15.

§ 22

1.     Przy wstępnym postępowaniu kwalifikacyjnym Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna posługuje się kopiami: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczególnych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz oryginalnymi zaświadczeniami wymienionymi w § 6 ust. 3 i 4.

2.     Tok postępowania kwalifikacyjnego jest zgodny z trybem i terminami określonymi w zarządzeniu Nr 9/2009 Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

3.     Złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia jest równoznaczne z potwierdzeniem woli podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa  w Siedlcach.

V. Postanowienia końcowe.

§ 23.

1. Preferencje w przyjęciu przy równorzędnych wynikach postępowania kwalifikacyjnego mają:

a)      sieroty i wychowankowie domów dziecka i rodzin zastępczych,

b)      kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauki,

c)      kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

d)      kandydaci, którzy lepiej zdali egzamin gimnazjalny.

§ 24.

 1. Kandydat, który nie zakwalifikował się do danej klasy może złożyć pisemną prośbę o przeniesienie go do klasy innej.

 2. Podania będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną w czasie 2 dni od chwili   ogłoszenia listy kandydatów, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w szkole.

 3. Komisja przy rozpatrywaniu próśb kierować się będzie ilością punktów zgromadzonych przez kandydata.

§ 25

Od decyzji przyjęć Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły w ciągu 2 dni od ogłoszenia listy przyjęć.

§ 26.

1.   We wszystkich przypadkach nie objętych powyższymi postanowieniami decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna i przedstawia ją do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły.

2.   Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

 

OFERTA INTERNATU

 

Rok szkolny:  2009/2010

dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do Internatu
przy I LO im. B. Prusa w Siedlcach
ul. Floriańska 10,  tel. (025)632 51 21

 

Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, prowadzoną przez szkołę dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania. O przyjęcie  do  internatu  mogą  ubiegać  się w  pierwszej kolejności uczniowie I LO im. B. Prusa oraz uczniowie innych szkół średnich nie posiadających własnych internatów.

  Mieszkaj z nami!

  ð      INTERNAT jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania.

  ð      Młodzież mieszkająca w internacie objęta jest całodobową opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

  ð      Zapewniamy dobre warunki do nauki organizując czas na naukę własną.

  ð      Udostępniamy pomoce dydaktyczne (biblioteczka, pracownia komputerowa ze stałym dostępem do Internetu).

  ð      Zapewniamy smaczne i urozmaicone wyżywienie od poniedziałku do piątku.

  ð      Dbamy o dobre samopoczucie młodzieży, miłą i przyjazną atmosferę.

  ð      Kładziemy szczególny nacisk na atrakcyjnie spędzany czas wolny:

  o        organizujemy interesujące wycieczki cieszące się dużym zainteresowaniem,

  o        pobudzamy młodzież do realizowania własnych pasji i zainteresowań poprzez działalność sekcji - sportowej, plastycznej i teatralnej,

  o        w trosce o zdrowie młodzieży i rozwój fizyczny organizujemy cykliczne zajęcia na hali sportowej, siłowni oraz sali baletowej.

By zamieszkać w internacie należy złożyć podanie.
Podania o przyjęcie do placówki na rok szkolny 2009/2010 należy składać w kancelarii internatu do dnia: 15.07.2009 r.


Dodatkowe informacje:

ð            Budynek internatu zintegrowany jest ze szkołą – I Liceum Ogólnokształcącym,

ð            funkcjonuje od niedzieli (od godz.16ºº) do soboty (do godz.10ºº),

ð            dysponuje 105 miejscami,

ð            na trzech kondygnacjach znajdują się pokoje dwu, trzy i czteroosobowe, świetlice
i pomieszczenia sanitarne,

ð            codzienna opieka pielęgniarki,

ð            ksero do dyspozycji mieszkańców,

ð            umiejscowienie budynku w centrum miasta - możliwość szybkiego dotarcia do dworca PKS
i PKP, a także bliskie sąsiedztwo z miejskimi domami kultury (kino, galerie, muzeum, MOK, CKiS).

 

 

Opłaty:

ð            wyżywienie dzienne (śniadanie, obiad, kolacja):

9 zł – wszyscy wychowankowie

ð            stała opłata miesięczna – czesne:

25 zł – uczniowie I LO 

40 zł – uczniowie innych szkół

 


Gdy będziesz już przyjęty:

ð            zabierz ze sobą przybory toaletowe, ręczniki, bieliznę nocną oraz obuwie miękkie (kapcie),

ð            a także dowód tożsamości, który należy przedłożyć wychowawcy w celu zameldowania; może być również poświadczenie z gminy o zameldowaniu,

ð            wnieś kaucję w wysokości 50zł (kaucja pobierana jest za ewentualne zniszczenia; podlega zwrotowi przy opuszczeniu internatu).
 

Więcej informacji na stronie Internatu internat.prus.siedlce.pl

 

MOCNE STRONY NASZEJ SZKOŁY

 • znaczące miejsca w corocznym ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych ,

 • patronat wyższych uczelni (Politechnika Warszawska, Uniwersytet Medyczny),

 • bardzo wysoki wskaźnik zdawalności matury

 • duże sukcesy uczniów w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych,

 • szeroka oferta profili kształcenia

 • innowacyjny program nauczania - matematyka z komputerem,

 • nauka 5 języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, łaciński)

 • nowatorskie rozwiązania dotyczące nauki języków obcych (lektoraty na różnych poziomach kształcenia językowego w grupach międzyoddziałowych),

 • realizacja ciekawych projektów edukacyjnych, w tym związanych z międzynarodową wymianą młodzieży,

 • aktywna współpraca z wieloma instytucjami i szkołami w kraju i za granicą,

 • nowoczesna hala sportowa (sala gimnastyczna, sala baletowa, siłownia),

 • trzy nowoczesne pracownie komputerowe (wszystkie stanowiska uczniowskie podłączone do Internetu),

 • dobrze wyposażona biblioteka, multimedialna czytelnia,

 • możliwość rozwijania zainteresowań uczniów w różnych dziedzinach, np.:
  - koła przedmiotowe i sportowe
  - obozy językowe w kraju z udziałem lektorów z USA,
  - wycieczki, biwaki, rajdy (w tym także zagraniczne),
  - gazetka szkolna,

 • wolontariat szkolny, w tym Szkolne Koło Caritas,

 • dobrze przygotowana i doświadczona kadra pedagogiczna,

 • otwartość nauczycieli na dialog z uczniem,

 • platforma Moodle - nauczanie przez Internet,

 • Lokalna Akademia Informatyczna przy szkole,

 • dziennik elektroniczny,

 • bezpieczna szkoła - monitoring wizyjny,

 • pomocny w trudnych sytuacjach - Pedagog i Psycholog Szkolny,

 • doskonała współpraca z Radą Rodziców,

 • organizowanie imprez i uroczystości integrujących środowisko szkolne i lokalne,

 • działania na rzecz środowiska lokalnego,

 • możliwość korzystania z obiadów w stołówce,

 • sklepik "Pani Irenki"

Uwaga: Przy szkole znajduje się Internat z możliwością zakwaterowania uczniów mieszkających poza Siedlcami


 

Szkolny program oddziaływań wychowawczych zawiera wiele ambitnych zadań dla nauczycieli i samorządów uczniowskich, aby wszechstronny rozwój ucznia był fundamentem dla całej edukacyjnej działalności. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

Zdecydowanie przeciwstawiamy się wagarom. Propagujemy zdrowy tryb życia - bez nałogów i uzależnień. Zamierzamy wdrożyć program wyeliminowania palenia papierosów na terenie szkoły i w jej otoczeniu. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły.

Ściśle współpracujemy z rodzicami, szczególnie w działalności wychowawczej i opiekuńczej.

Stwarzamy warunki do rozwoju samorządności młodzieży. Samorząd Uczniowski i Młodzieżowa Rada Internatu organizują święta szkolne, konkurs na najlepszą klasę, wycieczki, imprezy klasowe. Wydajemy gazetę szkolną.

 

OGÓLNOSZKOLNE IMPREZY

 • Walentynki,

 • Dzień Wiosny,

 • Konkurs o patronie - Bolesławie Prusie,

 • Dzień Kultury Narodów,

 • Dzień Sportu,

 • Dyskoteki.

 • Konkurs gier komputerowych.

 

► Wyszukiwarka ◄

► "85 lat Prusa" ◄
► Kalendarz ◄

► LAI Infobox ◄


Lokalna Akademia Informatyczna


Prowadzimy nabór na 1 sem.


Umożliwia zdobycie umiejętności informatycznych przez młodzież i dorosłych. W ramach LAI jako pierwsza powołana została Akademia Sieciowa CISCO.


Absolwenci kursu Cisco uzyskują umiejętności projektowania, zakładania, serwisowania i obsługi lokalnych sieci komputerowych. Są oni w pełni przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach administratorów sieci lokalnych, techników serwisu itp. Absolwenci, którzy ukończą szkolenie, mają możliwość uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco CCNA, będącego przepustką do podjęcia pracy w dziedzinie sieci komputerowych w Polsce i na świecie. Egzamin CCNA jest płatny i przeprowadzany tylko w ośrodkach Prometric Testing Centers. Ośrodki takie znajdują się w wielu miastach Polski, np. w Warszawie, Łodzi i Białymstoku. Pełny cykl szkolenia obejmuje 280 godzin zajęć podzielonych na 4 semestry po 70 godzin. Zajęcia są prowadzone przy pomocy nowoczesnych technik nauczania z wykorzystaniem interaktywnych lekcji multimedialnych. Każdy uczestnik kursu przechodzi intensywne szkolenie praktyczne w laboratorium sieciowym.


[Więcej informacji ...]

► Reklamy ◄Oficjalna strona Siedlec

   Maciej Dudek&Jan Chróścicki. Wszelkie prawa zastrzeżone.