- Imieniny: Benedykta, Izodory, Wacławy | Mapa Serwisu | Chat | Kontakt | Deutsch version English version
► Nawigacja ◄

Strona Główna

Historia Szkoły

O Szkole

Nasz Patron

Aktualności

Zastępstwa

Nasze Osiągnięcia

Nauczyciele

Dla Kandydatów

Dla Uczniów

Dla Maturzystów

Absolwenci

Biblioteka

Internat

Psycholog i pedagog

SK "Caritas"

Obóz Językowy

SKKT-PTTK

Dokumenty

Serwis Katolicki

LAI (CISCO)

Linkownia

Kontakt
► Projekt ◄

SZKOŁA RÓWNYCH
SZANS

 
Witryna projektu

► Statystyka ◄

Licznik tekstowy z obsługš cookies

Liczba odwiedzin:
Osób Online: 1

3.235.66.217

 

 

RYS HISTORYCZNY SZKOŁY

 

I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa należy do najstarszych szkół w Siedlcach. Jego powstanie wiąże się z założeniem przez O. Pijarów w 1695 roku, szkoły wyższej w Łukowie. Istniała ona od 1801 roku jako Gimnazjum. Została zamknięta po wybuchu powstania listopadowego w 1831 roku, kiedy. W 1840 roku przekształcono ją w Gimnazjum Gubernialne Podlaskie. W 1844 roku przeniesiono je do Siedlec, do gmachu przy ulicy Konarskiego. Po likwidacji guberni, Siedlce stały się miastem powiatowym. Wtedy obniżono stopień organizacyjny szkoły, przekształcając ją w pięcioklasową szkołę, a następnie w siedmioklasowe gimnazjum. W tej szkole w latach 1861/62 uczył się Bolesław Prus.

Podczas wybuchu powstania styczniowego wielu uczniów siedleckiego gimnazjum poszło walczyć w szeregach powstańczych. Klęska powstania przyniosła trwające do 1905 roku represje, rusyfikacje szkół. Młodzież i nauczyciele szukali różnych sposobów zachowania polskości, tożsamości narodowej. Powstawały tajne koła naukowe. Organizowano tajne nauczanie. Na trwałe w historii zapisały się strajki uczniów w latach 1902-1905. Owocem ich była zgoda władz rosyjskich na zakładanie szkół z wykładanym językiem polskim. W 1906 roku została założona prywatna szkoła kierowana przez Tadeusza Radlińskiego zwana Gimnazjum Podlaskim, która mieściła się w gmachu przy ulicy Floryjańskiej. Szkoła ta nie miała praw państwowych, była jednak szkołą konkurencyjną dla rosyjskiego Rządowego Męskiego Gimnazjum Klasycznego.

W 1912 roku organizator i dyrektor szkoły Tadeusz Radliński odszedł z zajmowanego stanowiska. Jego następcą został Mieczysław Asłanowicz, z wykształcenia przyrodnik, dobry pedagog i wychowawca. Gimnazjum Podlaskie przetrwało, aż do odzyskania niepodległości.

W 1918 roku zostało upaństwowione i otrzymało nazwę Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Szkoła mieściła się w dwóch budynkach. Przy ulicy Floriańskiej został utworzony Wydział Humanistyczny, przy ul. Konarskiego Wydział Matematyczno- Przyrodniczy. Dyrektorem był Mieczysław Asłanowicz, a jego zastępcą został Stanisław Rutkowski, który odpowiadał za wyodrębniony Wydział Humanistyczny. W 1923 Wydział Humanistyczny został przekształcony w odrębną placówkę Państwowe Gimnazjum Męskie im. B. Prusa. Pełnienie obowiązków dyrektora powierzono Stanisławowi Rutkowskiemu.

Historia I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa jako samodzielnej placówki zaczyna się we wrześniu 1923 roku, kiedy zostało ona przekształcone w Samodzielne Państwowe Gimnazjum im B. Prusa. Pierwsze lata działalności liceum były bardzo trudne. Szkoła rozpoczynała działalność po wieloletniej niewoli i zakończonej pierwszej wojnie światowej. Bardzo trudna była również sytuacja lokalowa placówki. Klasy były zbyt małe, korytarze ciemne i wąskie, nie było oddzielonego pomieszczenia dla biblioteki i sali gimnastycznej. Mimo tych trudności w nowo utworzonym gimnazjum humanistycznym po raz pierwszy w 1925 odbyła się matura. Do 1939roku wydano 575 dyplomów dojrzałości.

Legalną działalność szkoły przerwała II wojna światowa. W 1939 roku okupant zlikwidował szkolnictwo średnie. Po wejściu Niemców do Siedlec dyr. S. Rutkowski został aresztowany i osadzony w obozie przejściowym w Węgrowie. Po zwolnieniu wrócił do Siedlec i próbował organizować szkolnictwo. Został kierownikiem Szkoły Kupieckiej tzw. „Handlówki”, ulokowanej w gmachu dawnego „ Prusa”. Ponownie aresztowany w 1941 roku nie wrócił już w czasie wojny do Siedlec.

Podczas okupacji podjęto starania, by zalegalizować działalność szkoły. Kiedy okazało się to niemożliwe, jeden z dumnych profesorów „ Prusa” Ignacy Wojewódzki skupił wokół siebie innych profesorów i rozpoczął tajne nauczanie. Odbywało się ono w bardzo trudnych warunkach, w rozsianych po całym mieście lokalach. Mimo dużego ryzyka, nauczanie przebiegało sprawnie dzięki ofiarności profesorów.

W latach 1939/40 – 1943/44 z tajnego nauczania w I Państwowym Liceum im. B. Prusa korzystało 391 uczniów. W czasie okupacji egzaminy maturalne u „ Prusa” zdało 78 osób, a kilka z nich dostało się na tajne studia wyższe. Do głównych pomocników dyr. Wojewódzkiego należeli profesorowie Jan Jędrychowski, Jadwiga Senik.

W czasie wojny budynek „Prusa” został zniszczony. Po jej zakończeniu szkołę umieszczono w budynku Dyrekcji Lasów. Dyrektorem był S. Rutkowski, który wrócił do Siedlec. Dzięki staraniom społeczeństwa dawny budynek odbudowano. Z inicjatywy dyrektora Rutkowskiego odkupiono od prywatnych właścicieli kompleks budynków przylegających do gimnazjum i pobudowano internat. Pierwsze lata powojenne to okres reorganizacji i zmian. Nazwa I Gimnazjum i Liceum im. B. Prusa została zmieniona na szkołę ogólnokształcącą stopnia licealnego im. B. Prusa. Zmienił się też program nauczania, podręczniki oraz cele i zadania stawiane szkole. Od zakończenia wojny nauka w liceum stała się bezpłatna, umożliwiało to pełniejszy dostęp do nauki, tym którzy nie mogli sobie na to pozwolić. W tym czasie reaktywowano w szkole działalność różnych organizacji społecznych (harcerstwo, PCK). Mimo poparcia władz oświatowych organizacje wchodziły do szkoły z oporami i trudnościami.

 Od września 1953 roku Liceum im. B. Prusa stało się szkołą koedukacyjną, straciło więc tradycyjny charakter szkoły męskiej. W tym czasie liceum cieszyło się dużym uznaniem władz oświatowych. Szkole powierzono eksperymentalne kształcenie kadr pedagogicznych dla szkół podstawowych. Wprowadzono dwuroczne kursy pedagogiczne. Program kursu zawierał: naukę o wychowaniu i psychologię. Kursy były prowadzone w liceum przez kilka lat.

 W latach 1951-56 zaczęto rozbudowywać szkołę. Dobudowano drugą część gmachu, zespoloną z budynkiem szkolnym. W październiku 1952 roku oddano do użytku internat. W tym czasie powstało także boisko sportowe.

Pierwsze dziesięciolecie powojenne stawiało szkole nowe zadania wychowawcze zgodnie z nową ideologią. W pracy pedagogicznej rygorystycznie przestrzegano. nakazów i zakazów. Przykładem rygoryzmu w szkole było cenzurowanie i kontrolowanie gazetki ściennej „Błyskawica”. Specjalna komisja czuwała nad opracowaniem tematów pogadanek, ich formą i treścią. Wygłaszane one były przez uczniów na porannych apelach.

W latach 1958 / 59 „ Prus ” należał do nielicznych w województwie szkół eksperymentalnych. Miano to szkoła zyskała dzięki dobrym wynikom nauczania i pracy wychowawczej, która obejmowała nie tylko uczniów ale i rodziców, ponieważ przy szkole działał również Uniwersytet dla Rodziców. W roku 1961

dyr. S. Rutkowski odszedł na emeryturę. Nowy dyrektor Jan Krawczyk zajmował to stanowisko tylko przez jeden rok. W tym czasie uporządkował dokumentację szkoły.

We wrześniu 1962 roku dyrektorem szkoły został historyk Józef Potocki. Stawiał on wysokie wymagania zarówno uczniom jak i nauczycielom. Kładł szczególny nacisk na dyscyplinę oraz sprawy wychowawcze .„Prus „ nadal cieszył się dobrą opinią i szkoła była uważana za jedną z najlepszych w województwie. Uczniowie brali udział w olimpiadach przedmiotowych, zajmując dobre miejsca nawet na etapach ogólnopolskich. Z końcem roku szkolnego 1971/72 J. Potocki złożył rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora. Następnym dyrektorem została Irena Gawryjołek nauczycielka języka polskiego – jedyna w historii liceum dyrektor kobieta. Wyróżniała się kulturę osobistą i zdolnością zjednywania sobie młodych ludzi. W 1973 roku po kompleksowej wizytacji, Kuratorium Okręgu Szkolnego umieściło I LO im. B. Prusa na drugim miejscu wśród szkól woj. warszawskiego. Ministerstwo Oświaty i Wychowania odznaczyło szkołę medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Z początkiem roku szkolnego 1976/77 dyrektorem I LO im B. Prusa został mianowany Lucjan Krupa, stanowisko to zajmował do momentu przejścia na emeryturę to jest do końca 1990 roku. Dyrektor Krupa potrafił doskonale kierować zespołem nauczycieli, w którym pracował. Cieszył się dużym autorytetem wśród młodzieży i nauczycieli. Kolejnym dyrektorem wybranym przez Radę Pedagogiczną w 1990 r., był Adam Owczarczyk nauczyciel matematyki. Adam Owczarczyk pełni tę funkcję do dziś.

 

 

► Wyszukiwarka ◄

► "85 lat Prusa" ◄
► Kalendarz ◄

► LAI Infobox ◄


Lokalna Akademia Informatyczna


Prowadzimy nabór na 1 sem.


Umożliwia zdobycie umiejętności informatycznych przez młodzież i dorosłych. W ramach LAI jako pierwsza powołana została Akademia Sieciowa CISCO.


Absolwenci kursu Cisco uzyskują umiejętności projektowania, zakładania, serwisowania i obsługi lokalnych sieci komputerowych. Są oni w pełni przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach administratorów sieci lokalnych, techników serwisu itp. Absolwenci, którzy ukończą szkolenie, mają możliwość uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco CCNA, będącego przepustką do podjęcia pracy w dziedzinie sieci komputerowych w Polsce i na świecie. Egzamin CCNA jest płatny i przeprowadzany tylko w ośrodkach Prometric Testing Centers. Ośrodki takie znajdują się w wielu miastach Polski, np. w Warszawie, Łodzi i Białymstoku. Pełny cykl szkolenia obejmuje 280 godzin zajęć podzielonych na 4 semestry po 70 godzin. Zajęcia są prowadzone przy pomocy nowoczesnych technik nauczania z wykorzystaniem interaktywnych lekcji multimedialnych. Każdy uczestnik kursu przechodzi intensywne szkolenie praktyczne w laboratorium sieciowym.


[Więcej informacji ...]

► Reklamy ◄Oficjalna strona Siedlec

   Maciej Dudek&Jan Chróścicki. Wszelkie prawa zastrzeżone.